Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zgodnie z art. 6 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym między innymi tworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249) - Pobierz

W dniu 02.06.2011 roku w Przemyślu rozpoczął pracę Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Pierwsze posiedzenie zostało zwołane przez Prezydenta Miasta Przemyśla Pana Roberta Chomę i odbyło się w małej sali narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Rynek 1.

Przed przystąpieniem do pracy Zespołu musiały zostać spełnione trzy formalne warunki do jego powstania.

W dniu 28 października 2010 r. Rada Miejska w Przemyślu podjęła uchwałę Nr 246/2010 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (zmieniająca uchwalę Nr 314/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.)

Kolejno od października 2010 r. do marca 2011 r. zostały podpisane porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl Miasta Przemyśla – wskazanych przez reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Przemyśla Pana Roberta Chomę, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład, zaś w przypadku pracowników samorządowych Prezydenta Miasta Przemyśla.

Końcowym etapem powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie było zarządzenie Nr 124/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. (zmieniające zarządzenie Nr 9/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 13 stycznia 2012r.)

Aktualnie obowiązujący Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026  został przyjęty Uchwałą Nr 27/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Przemyślu

Lp. Imię, Nazwisko Instytucja
1. Aneta Błońska  Towarzystwo Walki z Kalectwem o/Przemyśl;
2. Anna Bobik  Sąd Rejonowy w Przemyślu, Zespół Kuratorski ds. Wyk. Orzeczeń w Sprawach Karnych;
3. Artur Cieliński  Sąd Rejonowy w Przemyślu, Zespół Kuratorski ds. Wyk. Orzeczeń w Sprawach Karnych;
4. Krystyna Cieszyńska  Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu;
5. Anna Demkiewicz  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemyślu;
6. Honorata Elińska  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach;
7. Bartłomiej Fedyk  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
8. Agnieszka Krasoń  Sąd Rejonowy w Przemyślu, Zespół Kuratorski ds. Wyk. Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich;
9. Krystyna Makara  Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu;
10. Aleksandra Makarowska  ,,Caritas” Archidiecezji Przemyskiej;
11. Anna Mazek  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu;
12. Witold Mulczyński  Komenda Straży Miejskiej w Przemyślu;
13. Agnieszka Pacławska  Urząd Miejski w Przemyślu, Wydział Spraw Społecznych;
14. Aneta Pacuła  Urząd Miejski w Przemyślu, Wydział Edukacji i Sportu;
15. Mirosław Piotrowski  Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu;
16. Lidia Przybyłowicz  Komenda Miejska Policji w Przemyślu;
17. Renata Tetera – Bandrowicvz  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu;
18. Paweł Zastrowski  Rada Miejska w Przemyślu.

Przewodniczącym Zespołu jest Pani Anna Mazek

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest koordynowanie i integracja działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 • diagnozowanie problemu przemocy rodzinie;
 • podejmowanie wszelkich działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
 • ocena i weryfikacja prowadzonych działań, w tym działań grup roboczych;
 • omawianie bieżących problemów wymagających rozstrzygnięcia przez Zespół;
 • prowadzenie pełnej dokumentacji z prac Zespołu: protokoły posiedzeń, sprawozdania
  z realizacji działań, wnioski itp.

W celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach Zespół może powoływać grupy robocze..

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu
ul. Leszczyńskiego 3  37-700 Przemyśl tel. 16 675 21 61 e-mail:               sekretariat@mops.przemysl.pl/zi@mops.przemysl.pl


PRACOWNICY SOCJALNI MOPS PRACUJĄCY W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 

Pracownik Socjalny mgr Anna Mazek

Leszczyńskiego 3, pokój 1/4 (parter), tel. 16 307 14 14

Poniedziałek – piątek – 7.00 – 15.00

 

Pracownik socjalny Renata Tetera – Bandrowicz

Leszczyńskiego 3, pokój 1/4 (parter), tel. 16 307 14 14

Poniedziałek, środa, czwartek piątek – 7.30 – 15.30

Wtorek – 8.00 – 16.00, tel. 16 307 14 15


Punkty specjalistycznej pomocy dla osób doświadczających przemocy i świadków

 • Dyżury specjalistów przy Ośrodku Wsparcia Socjalnego działającym w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Leszczyńskiego 3 w Przemyślu: psycholog, mediator.
 • Telefon zaufania działający w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom
  w Przemyślu: 16 670 16 16 – w sytuacji kiedy telefon nie jest odbierany przez dłuższą chwilę, oznacza to, że pracownik prowadzi rozmowę lub terapię. Telefon zostanie odebrany tak szybko, jak będzie to możliwe. Pomocy udzielana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1900
 • Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Przemyślu

Ks. Piotra Skargi 7/1, lok. 33

– Poniedziałek 8:00 – 15:00

– Wtorek 13:00 -20:00

– Środa 8:00 – 15:00

– Czwartek 8:00 – 15:00

– Piątek 8:00 -15:00

– Sobota 9:00 – 13:00

Tel. 607 244 747, 16 652 52 52 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach

Ośrodek zapewnia schronienie oraz specjalistyczną bezpłatną pomoc psychologiczna, pedagogiczną, prawną i socjalną.  Korytniki 14  37-741 Krasiczyn tel. 16 671 85 94,
e-mail: kontakt@sow-korytniki.pl

Przemoc w rodzinie – to „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. /art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie/

Osobą, która doświadcza przemocy w rodzinie może być KAŻDY!

Osoba doznająca przemocy w rodzinie nie ponosi za to odpowiedzialności!!! To osoba, która stosuje przemoc jest odpowiedzialna za swoje zachowanie!!!

Najczęściej stosowanymi formami przemocy są:

 • przemoc fizyczna czyli min. in. popychanie, uderzanie, wykręcanie rąk, duszenie, kopanie, spoliczkowanie.
 • przemoc psychiczna i emocjonalna czyli min. inizolowanie, wyzywanie, ośmieszanie, kontrolowanie, grożenie, ograniczenia kontaktów, krytykowanie, poniżanie, demoralizowanie, ciągłe niepokojenie.
 • przemoc seksualna czyli zmuszanie do obcowania płciowego a także innych czynności seksualnych, wymuszanie nieakceptowanych zachowań seksualnych;
 • przemoc ekonomiczna czyli min. celowe ograniczenie dostępu do wspólnych zasobów finansowych lub utrudnianie dostępu do pracy, które na celu ma uzależnienie danej osoby od siebie oraz uzyskanie kontroli lub wymuszenie pożądanych zachowań. Objawia się też w niezaspokojeniu podstawowych potrzeb materialnych oraz niszczeniu rzeczy.
 • zaniedbanie czyli pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie może zaspokoić podstawowych potrzeb.

JAK UZYSKAĆ POMOC W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PRZEMOCY W RODZINIE

W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia bezzwłocznie należy powiadomić Policję pod numerami telefonu: 997, 112 i prokuraturę!!

Szybka reakcja umożliwi zapewnienie ochronę, wszczęcie odpowiednich procedur oraz zabezpieczenie dowodów zdarzenia.

Jeśli doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem, możesz zgłosić ten fakt pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

 

Data modyfikacji: 11-10-2023 13:42

Na skróty