Dobre praktyki plakat

 

DZIAŁ WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ MOPS PRZEMYŚL

 • Aktualnie na terenie miasta Przemyśl funkcjonuje 81 rodzin zastępczych, w których umieszczonych jest 102 dzieci. 61 rodzin zastępczych objętych jest wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej regularnie dwa razy w roku organizuje szkolenia dla rodzin zastępczych, które mają na celu podnoszenie kwalifikacji rodziców zastępczych oraz udzielenie wsparcia rodzinom zastępczym. Między innymi przeprowadzono szkolenia:

 

JAK MĄDRZE KOCHAĆ I WYMAGAĆ

 • Głównym założeniem szkolenia było uwrażliwienie rodziców zastępczych na budowanie poczucia wartości u dzieci i młodzieży pozostającej pod ich opieką. Dzięki współpracy MOPS w Przemyślu z PCEN w Przemyślu odbyło się szkolenie, które prowadziła pedagog Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu. W szkoleniu brało udział 26 osób.

 

DOPALACZE - ZAGROŻENIEM WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY

 • Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy rodziców zastępczych na temat dopalaczy i narkotyków oraz konsekwencji ich stosowania. Osobami prowadzącymi szkolenie był przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Przemyślu oraz pedagog PCEN w Przemyślu. W szkoleniu brało udział 32 osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej.

 

PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY (FAS) - OBJAWY, DIAGNOZA I TERAPIA

 • MOPS w Przemyślu wspólnie z Urzędem Miasta w Przemyślu organizował Konferencję Szkoleniową pn. "Płodowy zespół Alkoholowy (FAS) - objawy, diagnostyka i terapia". Do udziału zaproszono rodziców zastępczych, rodziców biologicznych dzieci z FAS, nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, kuratorów, pracowników żłobków, przedszkoli, szkół, placówek wsparcia dziennego, placówek opiekuńczo - wychowawczych, uczniów szkoły medycznej, lekarzy oraz położne. Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy w zakresie diagnostyki i terapii FAS oraz budowanie systemu wsparcia. Pierwszego dnia gościem konferencji była dr n. med. Małgorzata Klecka, specjalista diagnostyki FAS / FASD, psychoterapeutka rodzinna, terapeutka traumy, prekursorka badań nad FAS w Polsce, współredaktorka polskiej wersji Kwestionariusza Waszyngtońskiego do diagnostyki FAS. Następnego dnia odbyły się warsztaty prowadzone przez mgr Katarzynę Biała-Solarz - psychologa, mgr Izabellę Ratyńską - psychologa i mgr Małgorzatę Czech - psychologa. Miejscem szkolenia była Biblioteka Publiczna w Przemyślu. Uczestnicy po konferencji wyrazili swoją aprobatę oraz chęć dalszego uczestnictwa w tego typu szkoleniach.

 

SILNI I SKUTECZNI

 • Celem szkolenia był rozwój osobisty oraz rozwój umiejętności interpersonalnych, kluczowych w prowadzeniu i powodzeniu rodzinnej pieczy zastępczej oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Szkolenie było kierowanie dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych z terenu Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem w/w szkolenia był MOPS w Przemyślu, dzięki współpracy przedstawicieli Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych NOWY DOM Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zawierzbie.

 

CYBERPRZEMOC

 • Podczas szkolenia została przedstawiona charakterystyka świata nowych mediów, opis przemocy rówieśniczej, ze szczególnym uwzględnieniem procedury reagowania w sytuacji ujawnienia zjawiska cyberprzemocy i szeroko rozumianej profilaktyki przeciwdziałania cyberprzemocy wśród dzieci oraz młodzieży. W/w szkolenie mogło odbyć się w siedzibie PCEN w Przemyślu.      W szkoleniu brało udział 29 osób.

 

GRUPA WSPARCIA

 • W siedzibie MOPS Przemyśl organizowane są cyklicznie raz w miesiącu spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu miasta Przemyśla. Grupa wsparcia ma na celu niesienie sobie wzajemnej pomocy przez uczestników, którzy mają podobne problemy związane z wychowaniem dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Spotkania prowadzone są przez pedagoga MOPS w Przemyślu. Na w/w spotkania zapraszani są specjaliści, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

OBCHODY DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

 • Od kilku lat Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Rodzin Zastępczych w Przemyślu wspólnie z MOPS Przemyśl organizuje piknik dla rodzin zastępczych i ich podopiecznych. Celem jest promowanie rodzicielstwa zastępczego oraz integracja rodzin zastępczych.
 • Podczas tegorocznego spotkania rodziny zastępcze uczestniczyły w przedstawieniu słowno - muzycznym wykonaniem przez dzieci i młodzież ze świetlicy TPD "Przystań" w Przemyślu. Były liczne atrakcje i nagrody dla dzieci, które świetnie się bawiły podczas zabaw animowanych i organizowanych przez wolontariuszy. Było wspólne grilowanie i radosne świętowanie.

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

MOPS Przemyśl współpracuje m.in. z:

 • Sądami i kuratorami
 • Instytucjami oświatowymi
 • Kościołami
 • Organizacjami pozarządowymi
 • Policją
 • Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej
 • Ośrodkiem Adopcyjnym 
 • Świetlicami socjoterapeutycznymi
 • Ośrodkami Opieki Zdrowotnej
 • Miejskim Ośrodkiem Zapobiegania Uzależnieniom
 • Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli
 • Biblioteka Publiczna

 

PROMOCJA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

W celu promocji rodzicielstwa zastępczego w ostatnich

latach MOPS Przemyśl podjął następujące działania:

 • Rozprowadzał ulotki i plakaty promujące rodzicielstwo zastępcze w zakładach pracy, kościołach, szkołach i przedszkolach;

 • Umieszczono ogłoszenia w prasie lokalnej, które miały na celu pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze;

 • Zamieszczono na stronie internetowej informacje o poszukiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze i rodziny pomocowe;

 • Wywieszane są plakaty promujące pieczę zastępczą w kościołach parafialnych oraz czytanie są informacje dotyczące rodzicielstwa zastępczego w celu poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze;

 • Prowadzone były cykliczne audycje w Radiu Fara podczas, których zaproszone były rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe z terenu miasta Przemyśla. Omawiano radości i troski rodzin i ich dzieci przebywających pod ich opieką 

 • MOPS Przemyśl posiada Rolap, który prezentowany jest przy każdej okazji promowania rodzicielstwa zastępczego;

 • Został zrealizowany film promujący rodzicielstwo zastępcze pt. "Rodziny Zastępcze", który był emitowany podczas szkoleń, konferencji, jak również na stronie internetowej MOPS w Przemyślu i Urzędu Miasta w Przemyślu.

FILM PROMUJĄCY RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE - KLIKNIJ

 

OŚRODEK WSPARCIA SOCJALNEGO (OWS)

 • OWS obejmuje pomocą osoby i rodziny pozostające długotrwale w bezradności życiowej z powodu braku umiejętności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, bezrobotne, uwikłane w przemoc w rodzinie, dotknięte problemami natury psychologicznej lub innymi dysfunkcjami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie w środowisku. Wśród specjalistów udzielających wsparcia są:

- psycholog

- mediator rodzinny

- specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

POWYŻSZE DZIAŁANIA REALIZOWANE SĄ ZE ŚRODKÓW MOPS W PRZEMYŚLU

 

PDFDobre praktyki - wersja PDF (4,54MB)

Data modyfikacji: 11-10-2023 13:32

Na skróty