Piecza zastępcza

Ulotka.jpeg

 

O co tak naprawdę chodzi z …… rodzinami zastępczymi (?)

Instytucja rodziny zastępczej zapewnia dziecku całkowitą opiekę. Zabezpiecza potrzeby dziecka w zakresie wyżywienia, ubioru i wyposażenia szkolnego oraz dba o jego rozwój fizyczny i intelektualny, zdrowotny i edukacyjny i emocjonalny. Pogłębia zainteresowania, organizuje wypoczynek wakacyjny. Rodzina zastępcza powinna nauczyć jak tworzyć więzi, dbać o innych i o siebie. Najkrócej mówiąc wypełnia obowiązki rodzicielskie.

Rodzice naturalni mają prawo brania udziału w życiu ich dziecka, podejmowania ważnych dla jego rozwoju i przyszłości decyzji (np. przy wyborze szkoły, zawodu, wykonywaniu poważnych zabiegów medycznych).

Dziecko ma możliwość przebywania w rodzinie zastępczej do 25 roku życia, pod warunkiem, że kontynuuje naukę.

Rodzaje rodzinnej pieczy zastępczej.

 1. Rodzina zastępcza
  • Rodzina zastępcza spokrewniona
  • Rodzina zastępcza niezawodowa
  • Zawodowe rodziny zastępcze w tym pełniące funkcję:
   • pogotowia rodzinnego
   • specjalistyczna
 2. Rodzinny dom dziecka

 

Spokrewnioną rodziną zastępczą

najczęściej są babcia, dziadek lub dorosłe rodzeństwo – może to być małżeństwo, może być osoba samotna. Ustanawia ją sąd rodzinny w wypadku śmierci rodziców, ich niewydolności wychowawczej czy innych problemów, których skutki niekorzystnie odbijają się na dziecku.

 

Rodziny niezawodowe z dzieckiem

również ustanawia sąd rodzinny. Niezawodowa rodzina zastępcza sprawuje opiekę i wychowanie nad dzieckiem lub dziećmi, z którymi nie zawsze wiąże jej żaden stopień pokrewieństwa. Rodziną taką może zostać małżeństwo lub osoba samotna, pod warunkiem odbycia szkolenia. Trzeba również posiadać odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania, dobry stan zdrowia. Rodzicem zastępczym może być wyłącznie osoba mająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i korzystająca z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

 

Kolejnym rodzajem rodzin zastępczych są:

 

Zawodowe rodziny zastępcze.

Zawodową rodziną zastępczą może być małżeństwo lub osoba samotna, która spełnia wymagania, o których była mowa przy rodzinach zastępczych niezawodowych. Jednak charakter rodzin zawodowy jest inny. Przede wszystkim, w przypadku zawodowych rodzin zastępczych, pełnienie tej funkcji to profesja. Rodzice zastępczy otrzymują wynagrodzenie za sprawowanie profesjonalnej opieki nad dziećmi. W przypadku małżeństwa ważne jest, by jedna osoba pełniła opiekę nad dziećmi powierzonymi rodzinie, a druga miała własne źródło utrzymania (ma stałe zatrudnienie). W przypadku osób samotnych istotne jest, by miały wsparcie również ze strony najbliższej rodziny, by w wypełnianiu swojej funkcji opiekuńczej nie pozostawały same.

 

Zawodowe rodziny zastępcze dzielą się na specjalistyczne, pogotowia rodzinne.

 

Rodziny specjalistyczne

sprawują opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym lub dzieckiem z problemami wychowawczymi. Dziecko może w tej rodzinie przebywać do czasu powrotu do swojej rodziny biologicznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub do pełnoletniości. Dzieci przyjmuje się do własnego domu, stąd konieczne jest przygotowanie pokoju dla dzieci, dostosowanego do potrzeb dziecka. Rodzic otrzymuje wynagrodzenie i pomoc pieniężną na utrzymanie dzieci. Sporządzana jest umowa z MOPS, która określa min. wysokość wynagrodzenia za opiekę nad dziećmi, liczbę dzieci, która znajdzie opiekę w rodzinie.

 

Pogotowia rodzinne

dzieci przyjmowane są na krótki okres czasu (maksymalnie do 8 miesięcy). Okres przebywania dziecka w pogotowiu rodzinnym ma służyć określeniu problemów dziecka i jego rodziny oraz opracowaniu możliwości pomocy w ich rozwiązaniu. Rodzice zastępczy pomagają stworzyć rodzinie i dziecku warunki pozwalające na powrót dziecka do domu rodzinnego. Jeśli nie jest możliwy powrót do rodziny biologicznej, dziecko pod opieką rodzica zastępczego czeka na swoją rodzinę adopcyjną, zastępczą lub na decyzję sądu o umieszczeniu dziecka np. w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Najczęściej w pogotowiach przebywa 2-3 dzieci. Rodzic otrzymuje wynagrodzenie i pomoc pieniężną na utrzymanie dzieci. Sporządzana jest umowa z MOPS, która określa wysokość wynagrodzenia za opiekę nad dziećmi, liczbę dzieci, która znajdzie opiekę w rodzinie,

 

Wszystkie rodziny zastępcze otrzymują pomoc finansową na częściowe pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka.

Na terenie miasta Przemyśla każda rodzina zastępcza zawsze ma możliwość uzyskania wsparcia specjalistów – psychologów, pedagogów, terapeutów oraz prawnika. Powyższe konsultacje ( jak również szkolenia i warsztaty) odbywają się w Ośrodku Wsparcia Socjalnego działającego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu – Dział Pomocy Instytucjonalnej i Rodzinnej.
Wszystkie osoby, które chciałyby wziąć udział w rozwiązywaniu problemów dzieci pozbawionych czasowo bądź trwale opieki rodzicielskiej prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Pomożemy Państwu przygotować się do roli rodziny zastępczej: niezawodowej i zawodowej rodziny zastępczej, lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

 

 

 

Data modyfikacji: 10-10-2023 11:36

Na skróty