Stypendia szkolne

 

Uprzejmie informujemy, że uzupełnione wnioski na stypendium szkolne będą przyjmowane w MOPS w Przemyślu przy ul. Leszczyńskiego 3 w Biurze Obsługi Klienta.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

Poniedziałek        

8:00 - 14:30

Wtorek

8:00 - 14:30

Środa

8:00 - 14:30

Czwartek

8:00 - 14:30

Piątek

8:00 - 14:30

 

Wnioski są dostępne w tutejszym Ośrodku lub na stronie internetowej.

Wydatki na cele określone w katalogu w poz 1-6 mogą być zakupione począwszy od 1 lipca danego roku, a od poz 7 począwszy od 1 września danego roku.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę dzwonić pod nr tel. 16 676 94 02 lub zgłosić się osobiście.

 


 

Sprawy dotyczące przyznania stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego można załatwiać przy ul. Dworskiego 98, I piętro, pokój nr 12. tel. 676-94-02 wew. 70.

Wniosek o stypendium szkolne mogą złożyć:

-rodzice/ opiekunowie prawni

-pełnoletni uczniowie

-dyrektor szkoły

KRYTERIA DOCHODOWE:

-Należy wymienić wszystkich członków gospodarstwa domowego, bez względu na to czy uzyskują dochód czy nie (także uczące się dzieci).

-Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz.1296) tj. 600 zł.

-Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej pomniejszoną o:

 1. a) miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych, i koszty uzyskania przychodu;
 2. b) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 3. c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się

jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; wartości świadczeń w naturze oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

 1. opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne nie zaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
 2. opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne -za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwotę 600 zł  kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego.

Wysokość dochodu osób nie prowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej potwierdzona powinna zostać zaświadczeniem z zakładu pracy o wysokości zarobków oraz oświadczeniem wnioskodawcy o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł takich jak np. darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło (lub ewentualnie oświadczeniem o braku takich dochodów).

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Refundacji podlegają następujące wydatki:

 1. Odzież sportowa na zajęcia wf (koszulki, T-shirt, spodnie, dresy, bluza, getry, skarpetki, opaski na kolana/nadgarstki);
 2. Obuwie sportowe na zajęcia wychowania fizycznego (co najwyżej po jednej parze obuwia sportowego zewnętrznego i po dwie pary obuwia halowego, w każdym z okresów: wrzesień- grudzień oraz styczeń-czerwiec);
 3. Strój na zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na basenie: strój kąpielowy, klapki, czepek (po jednej sztuce na cały rok szkolny), potwierdzone przez szkołę/ klub;
 4. Podręczniki, które nie zostały rozliczone w ramach innych programów pomocowych;
 5. Przybory szkolne (w przypadku materiałów potrzebnych na zajęcia plastyczne i techniczne, np. ozdoby świąteczne, będą rozliczane po potwierdzeniu ich przez szkołę);
 6. Tornister/plecak/ torba szkolna (co najwyżej 1 sztuka w każdym z okresów wrzesień-grudzień, styczeń-czerwiec) ;
 7. Komputer wraz z oprogramowaniem, drukarka, skaner;
 8. Części do komputera/ drukarki/ skanera związanych z naprawą;
 9. Tusz, toner, papier do drukarki;
 10. Pendrive; dysk zewnętrzny, klawiatura, mysz komputerowa;
 11. Opłacony abonament Internetowy;
 12. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza ramowy plan nauczania lub realizowane poza szkołą (zajęcia nadobowiązkowe, pozalekcyjne i pozaszkolne o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, plastycznym, muzycznym, sportowym, językowym, turystyczno-krajoznawczym, i inne);
 13. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i kolegiów (bilet miesięczny, opłata za internat, bursę szkolną);
 14. Czesne;
 15. Atlas, encyklopedia, słowniki, lektury szkolne;
 16. Instrumenty muzyczne, niezbędne do nauki gry w szkole muzycznej oraz na zajęciach pozalekcyjnych, potwierdzone przez szkołę, instytucje lub organizacje organizujące zajęcia;
 17. Udział w organizowanych przez szkołę wyjściach, np. do instytucji kultury (kino, teatr), wycieczki edukacyjne, „zielona szkoła”;
 18. Przybory do nauki zawodu (wydatki potwierdzone przez szkołę);
 19. Biurko
 20. Krzesło do biurka
 21. Określone zarządzeniem dyrektora szkoły dodatkowe wydatki związane z:
 22. a) zakupem jednolitego stroju, którego noszenie jest w szkole obowiązkowe,
 23. b) zakupem stroju galowego wymaganego przez szkołę,
 24. c) wymaganymi badaniami.

Refundacji NIE podlegają następujące wydatki:

Zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty, czapka, rękawiczki);

Koszt usługi naprawy sprzętu komputerowego (jedynie części);

Okulary korekcyjne;

Opłata za komitet szkolny oraz inne dobrowolne wpłaty na rzecz szkoły/klasy;

Uczniowie, którzy nie mają w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego nie mogą rozliczyć odzieży i obuwia sportowego

 

 

Data modyfikacji: 09-10-2023 11:48

Na skróty