Logo MOPS

 

Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego

 


Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu z siedzibą ul. Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl, adres
  e-mail: sekretariat@mops.przemysl.pl reprezentowany przez Dyrektora MOPS.
 2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem można skontaktować się bezpośrednio pod adresem e-mail: iod@mops.przemysl.pl lub korespondencyjnie: MOPS Przemyśl ul. Leszczyńskiego 3.
 3. Monitoringiem wizyjnym w MOPS objęto: wejścia i wyjścia z budynków przy ul. Leszczyńskiego 3 i ul. Dworskiego 98, korytarze na parterze i pierwszym piętrze oraz drugim piętrze budynku siedziby głównej, korytarze na parterze i pierwszym piętrze oraz klatki schodowe budynku przy ul. Dworskiego 98, chodnik bezpośrednio przylegający do budynku siedziby głównej wraz z parkingiem wewnętrznym MOPS.
 4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia Ośrodka oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa.
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym, w związku z art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.
 6. Przetwarzanie danych osobowych w ww. celu obejmuje udostępnianie danych osobowych na podstawie i w granicach prawa innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców tj.:
  1. organom publicznym, instytucjom i innym podmiotom uprawnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych;
  1. właściwym podmiotom oraz dostawcom niezbędnych usług przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa;
 8. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
 9. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 11.  Wejście na teren placów i obiektów Administratora danych oznacza zgodę na rejestrowanie Pani/Pana wizerunku.

 

 

Data modyfikacji: 26-09-2023 08:49

Na skróty