RODO

 

Klauzula RODO dla Klientów Ośrodka

 

PDFRODO dodatek osłonowy 03/2022r. (148,94KB)

PDFKlauzula informacyjna - zasiłek pielęgnacyjny (264,34KB)

PDFKlauzula informacyjna 300 2020r. (42,46KB)

PDFKlauzula informacyjna 500 2020r. (41,60KB)

PDFKlauzula informacyjna dodatek energetyczny 2020r. (42,33KB)

PDFKlauzula informacyjna dla DM 6 2022r (67,90KB)

PDFKlauzula informacyjna dłużnik alimentacyjny 2020r. (41,57KB)

PDFKlauzula informacyjna FA 2020r. (41,69KB)

PDFKlauzula informacyjna KDR 2020r. (41,65KB)

PDFKlauzula informacyjna PS 2020r. (41,75KB)

PDFKlauzula informacyjna rehabilitacja zawodowa 2020r. (42,79KB)

PDFKlauzula informacyjna SR 2020r. (41,56KB)

PDFKlauzula informacyjna SSzk 2020r. (42,26KB)

PDFKlauzula informacyjna - wspieranie rodziny 2020r. (41,79KB)

PDFKlauzula informacyjna zadaniami z ustawy o pieczy 2020r. (41,87KB)

 

Na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, poz. 1) zwanego w treści „RODO” informujmy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl. (16) 675-21-61

2. Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator Danych Osobowych zwany w treści „Administrator danych” powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, a także przysługujących uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: , tel. (16) 675-21-61 wew. 38

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu:

 1. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego,
 2. Realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora danych,
 3. W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, jednostki uprawnione na podstawie przepisów prawa (m.in. instytucje administracji państwowej i samorządowej, sądy, prokuratura, policja, samorządowe kolegium odwoławcze, wojewódzki sąd administracyjny), a także inne podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przemyślu przetwarzają dane osobowe, w tym podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora danych osobowych, takim jak np. operator pocztowy, bank, dostawcy oprogramowania dziedzinowego.

6. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych — kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu.

7. Administrator ma prawo pozyskiwać Pani/Pana dane osobowe od: wszelkich podmiotów zobowiązanych na podstawie przepisów prawa do udzielania takich informacji na żądanie.

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych osobowych — na podstawie art. 15 Rozporządzenia — prawo uzyskania potwierdzenia od Administratora czy Pani/Pana dane są przetwarzane, prawo uzyskania dostępu do danych w tym także ich kopii, a także o celach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, kategoriach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, odbiorcach Pani/Pana danych osobowych, którym Administrator ujawnił bądź zamierza ujawnić Pani/Pana dane osobowe, o możliwości skorzystania z praw i w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, o prawie do wniesienia skargi i do organu nadzorczego, o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana;
 2. Sprostowania danych — na podstawie art. 16 Rozporządzenia — jest to prawo żądania od Administratora sprostowania danych nieprawidłowych albo ich uzupełnienia;
 3. Usunięcia danych — na podstawie art. 17 Rozporządzenia — jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Pani/Pana danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”). Administrator ma w takiej Sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem, że zostanie spełniona jedna z poniższych przesłanek (art. 17 ust. 1 Rozporządzenia);
 4. Dane osobowe nie są już niezbędne, co celów, dla których zostały zebrane,
 5. Cofnięta została zgoda, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 Ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia, i Administrator nie ma innej podstawy Prawnej przetwarzania,
 6. Dane osobowe były przetwarzane Przez Administratora niezgodnie z prawem,
 7. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego Administratora;
 8. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 Rozporządzenia.

Nie ma możliwości realizacji Pani/Pana prawa do usunięcia Pani/Pana danych osobowych przez Administratora w przypadku, gdy Administrator ma obowiązek na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub w celach do ustalenia dochodzenia, lub obrony roszczeń.

 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – na podstawie art. 18 Rozporządzenia – jest prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach:
 • Gdy Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić poprawność tych danych,
 • Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani/Pan usunięcia danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • Administrator danych ni potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

W przypadku żądania przez Panią/Pana ograniczenia przetwarzania danych Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem przechowania, wyłącznie za zgoda Pani/Pana lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub pranej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 • Przenoszenie danych – jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratorowi przez Panią/Pana danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – ma Pani/pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych oparty na art. 6 ust 1 lit. e lub f, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi ni wolno już przetwarzać Pani/Pana danych osobowych, chyba, że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzana, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia obrony roszczeń.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzana danych nie przysługuje w następujących wypadkach, gdy:

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę,
 2. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/pan stroną,
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego;
 4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzania danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku niepodania danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów.

10. Dane osobowe przetwarzana przez administratora danych na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

 

 

 

Data modyfikacji: 26-09-2023 08:48

Na skróty