Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Korzystanie z uprawnień wynikających z RODO, nie dotyczy prowadzonego postępowania administracyjnego, w oparciu o przepisy przewidziane przez Kodeks Postępowania Administracyjnego. Dostęp do akt postępowania czy sprostowania dokumentów znajdujących się w aktach postępowania realizowany jest w oparciu o zasady KPA. W przypadku wniosku o usunięcie danych zastosowanie ma  art. 17 ust. 3 pkt b RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Leszczyńskiego 3, tel.: 16 – 675-21-61
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu możliwy jest pod numerem tel. nr. 16-675-21-61 wew. 38 lub adresem email: iod@mops.przemysl.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c, ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, w celu związanym z przyznawaniem wnioskowanych świadczeń realizowanych w Ośrodku. Na podstawie przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, przepisów prawnych zakresu dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, stypendiów, z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej a także ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej do załatwienia Pani/Pana sprawy.
  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń.
  5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu.
  6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a).
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9. Podanie danych osobowych wymaganym do realizacji zadań ośrodka jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

Podpis Administratora

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu

 

 

 

Data modyfikacji: 26-09-2023 08:24

Na skróty