Klauzula RODO w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

Korzystanie z uprawnień wynikających z RODO, nie dotyczy prowadzonego postępowania administracyjnego, w oparciu o przepisy przewidziane przez Kodeks Postępowania Administracyjnego. Dostęp do akt postępowania czy sprostowania dokumentów znajdujących się w aktach postępowania realizowany jest w oparciu o zasady KPA. W przypadku wniosku o usunięcie danych zastosowanie ma  art. 17 ust. 3 pkt b RODO

  1. Administratorem Państwa danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3, tel. 16-675-21-61, e-mail: sekretariat@mops.przemysl.pl.
  2. W sprawach dotyczących danych osobowych może Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: 
  3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  6. CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu przy ul. Leszczyńskiego 3, zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.”

7..Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iod@mops.przemysl.pl

8. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

9. Podanie przez Pana/i danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

10. Na podstawie Pańskich/Pani danych nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

W innym przypadku Państwa dokumenty zostaną zutylizowane bez zwłoki w ciągu 48 godzin od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Data modyfikacji: 26-09-2023 08:10

Na skróty