Zamówienia do 130 000,00 zł netto


02.12.2021 r.

 

Znak sprawy: BZP.RS.26.PG.2021                                                                                                               Przemyśl, dnia 02.12.2021 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Usługa sprawienia  około 13 pogrzebów przez Gminę Miejską Przemyśl tzw. pochówku  socjalnego na rok 2022.” Zamawiający informuje, że powierza realizację usługi Wykonawcy pn.: Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Słowackiego 104,
37-700 Przemyśl
 za cenę: 31 200,00 zł  brutto.

 

 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (718,21KB)

 


22.11.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn.:  Usługa sprawienia  pogrzebów przez Gminę Miejską Przemyśl tzw. pochówku  socjalnego na rok 2022.

Wszystkie informację znajdują się w załącznikach:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

3. Wzór umowy

Zapraszam do współpracy.

 

PDFZapytanie ofertowe i klauzula RODO (3,90MB)

PDFZałącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - OFERTA (125,69KB)

DOCXWzór umowy (30,19KB)

 


 

Znak sprawyBZP.RS.26.PG.2021                                                                    Przemyśl dnia:___________

 

Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu

Leszczyńskiego 3,

37-700 Przemyśl

 

Dane do faktury/rachunku:

Nabywca:

Gmina Miejska Przemyśl,

Rynek1,

37-700 Przemyśl

NIP: 795-231-95-92

Odbiorca i płatnik:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu

Leszczyńskiego 3,

37-700 Przemyśl

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na:

 

Usługa na sprawienie około 13 pogrzebów przez Gminę Miejską Przemyśl tzw. pochówku  socjalnego na rok 2022.

Nazwa przedmiotu zamówienia

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Nazwa i kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): Kody CPV: 98371000-4 – Usługi pogrzebowe,
 • Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania kompleksowych usług pogrzebowych, które obejmują:
  1. przewóz i przechowywanie zwłok w chłodni,
  2. przygotowanie zmarłego do pochówku,
  3. zapewnienie kompletnej odzieży i obuwia (w przypadku jego braku),
  4. zakup trumny drewnianej bądź urny na spopielone zwłoki,
  5. transport zwłok karawanem i obsługa pochówku,
  6. wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu,
  7. zapewnienie tabliczki identyfikującej i montaż krzyża drewnianego lub innego symbolu wiary właściwego dla wyznania zmarłego,
  8. opłata za miejsce pod grób ziemny, pojedynczy bezpośrednio pod pochówek na cmentarzu.
 • Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu przez pracownika MOPS Przemyśl w formie pisemnej.
 • Sprawienie pogrzebu odbywa się na cmentarzu znajdującym się na terenie miasta Przemyśla.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach pogrzeb może się odbyć w innym miejscu niż miejsce określone w pkt. 3, o ile przemawiają za tym okoliczności i łączny koszt pogrzebu nie przekroczy kwoty określonej w ust. 1 podpisanej umowy.
 • Wykonawca oświadcza, że usługa będzie realizowana zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959io cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, tj. w szczególności rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r., poz. 249, poz. 1866 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi
  ( Dz. U. z 2001r. poz. 153, poz. 1783 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z 2011 r. poz. 75, poz. 405).
 • Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powierzonych usług w terminach zleconych przez Zamawiającego. O wszystkich zmianach dotyczących terminów i godzin obowiązuje obustronne powiadomienie w możliwie najszybszym terminie wraz z uzasadnieniem.
 • Na zmiany wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania pracownikom Zamawiającego terminów i godzin realizacji usług, na co najmniej jedną dobę przed wykonaniem usługi.
 • Wykonawca jest zobowiązany, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zamawiającego, do dokonywania czynności w postaci odbierania faktur w imieniu Zamawiającego od zarządzających cmentarzami i uiszczania opłat w postaci gotówkowej, tylko w tych przypadkach gdy zarządzający cmentarzem nie posiadają rachunku bankowego, a także do załatwiania wszelkich formalności związanych z odbiorem zwłok.
 • Wykonawca realizuje zamówienie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.
 • Zamawiający nie dopuszcza powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcom.
 1. Miejsce i termin składania ofert:
 • miejscem składania ofert jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl, Skrzynka podawcza (wejście z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami);
 • oferty należy składać we wskazanym wyżej miejscu lub przesłać pocztą na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl,
  z wyraźnym oznaczeniem postępowania;
 • termin składania ofert: do dnia 30.11.2021r. do godziny 8:00.
 1. Termin wykonania zamówienia: 01-01-2022 r. – 31-12-2022 r.
 2. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Język i forma porozumiewania się:
  1. postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w formie pisemnej;
  2. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną;
  3. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu;
  4. jeżeli Zamawiający lub Oferent porozumiewają się faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji w tej formie.
 • Osoba uprawniona do porozumiewania się z Oferentami:
 1. w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest Bartłomiej Fedyk – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej z sekcją ds. DPS i Ośrodków Wsparcia16 675-21-61 wew. 38,  ;
 2. osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawca Biura ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych tel. 16 675-21-61 wew.12, w godz. 7:00 – 14:30,email: 
 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 • Wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego:
 1. Oferent może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Oferentom, którym przekazał Zapytanie nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.
 • W niniejszym postępowaniu Oferent składa:
  1. wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta Formularz oferty według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego;
  2. pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca Oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze;
  3. pełnomocnictwo, o którym mowa w lit. f
  4. wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego – formularz cenowy musi być wypełniony w całości, gdyż Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych;
  5. oświadczenie wymagane od Oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, znajdujące się w treści formularza ofertowego.
  6. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (spółki cywilne):
 • Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie, z wymogami ustawowymi w oryginale, ma być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Oferentów a w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa ma być ona potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem;
 • Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje wymienione w pkt. 4 podpunkt 5;
 • Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
  1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia;
  2. treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego;
  3. oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego Zapytania Ofertowego i napisana pismem maszynowym lub ręcznym drukowanym niezmywalnym atramentem (tuszem), pod rygorem odrzucenia jej przez Zamawiającego;
  4. załącznikami do oferty są dokumenty wymienione w pkt. 4 podpunkt 5 Zapytania Ofertowego;
  5. wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta na każdej zapisanej stronie poświadczonego dokumentu z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza;
  6. Oferent składa ofertę w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta: Usługa na sprawienie około 13 pogrzebów przez Gminę Miejską Przemyśl tzw. pochówku socjalnego na rok 2022”.;
  7. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem „Zmiana” lub „Wycofanie”.
 1. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium ceny. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty stanowi maksymalne wynagrodzenie brutto i będzie niezmienna przez okres obowiązywania umowy.
 2. Dodatkowe informacje:
 • Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po wyznaczonym terminie składania ofert.
 • Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Oferent nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Oferent nie może zastrzec informacji, podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert.
 • Zamawiający informuje, że w przypadkach nieuregulowanych Zapytaniem Ofertowym zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
  (Dz.U. z 2020r., poz.1740 z późn.zm.)
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu.
 • Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
 • Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:
 1. oczywiste omyłki pisarskie;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
 4. o dokonanej poprawie w ofercie Zamawiającego niezwłocznie informuje Wykonawcę.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. zmiany Zapytania Ofertowego, w tym warunków lub terminu prowadzonego postępowania;
 2. zamknięcie postępowania bez wyboru;
 3. odwołania postępowania, przed upływem terminu składania ofert, bez podania przyczyny;
 4. zwiększenia kwoty przeznaczonej do realizacji zamówienia do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
 • Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
 1. zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
 2. jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 4. Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiającego;
 5. wpłynęła po terminie składania ofert.
 • Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert Zamawiający zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
 • Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
 1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
 2. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
 3. zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

       Sporządził:                                                                                        Zatwierdził:

 

___________________                                                               ______________________

Podpis  i pieczęć pracownika                                                                                                  Podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego prowadzącego postępowanie

 

 

 1. Załączniki:
 • Formularz ofertowy.
 • Wzór umowy

 

 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł netto

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego 3,
 • inspektor ochrony danych osobowych u administratora -adres e-mail: 
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wyjaśnienie: prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  nie  ma  zastosowania  w  odniesieniu  do przechowywania,  w  celu zapewnienia  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej  lub  w  celu  ochrony  praw  innej  osoby  fizycznej  lub  prawnej,  lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego


27.11.2018 r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe “Usługa przygotowania, dowożenia i wydawania posiłków (obiadów) dwudaniowych do miejsc zamieszkania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, codziennie, za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt”

Termin realizacji zamówienia: 02.01.2019 r do 31.12.2019 r.

PDFZapytanie ofertowe obiady (710,97KB)

PDFZałączniki do zapytania ofertowego (185,50KB)

PDFKlauzula informacyjna dot. zapytania ofertowego (354,21KB)
 


17.11.2017 r


Zapytanie ofertowe obiady 2017

 

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:

„Usługa przygotowywania, dowożenia i wydawania posiłków (obiadów) dwudaniowych do miejsc zamieszkania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu , codziennie, za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt”

 

Termin realizacji zamówienia: 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100%

 

Istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

 

 • Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie , dowiezienie i wydanie do  30 posiłków obiadowych dziennie składających się z dwóch dań od poniedziałku do piątku tylko w dni pracujące.
 • Usługa realizowana będzie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00.
 • Posiłki muszą być dobrej jakości o odpowiedniej wadze i wartości odżywczej zgodnie z ustawą           o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz.594 z późn.) zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia  i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnych żywności.

PDFZapytanie-ofertowe-obiady-2017.pdf (216,31KB)

 


 

Data modyfikacji: 11-03-2024 13:22

Na skróty