Deklaracja dostępności cyfrowej

 

Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mops.przemysl.eu.

  • Data publikacji strony internetowej: 
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji: 
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Kucab,  informatyk@mops.przemysl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 163071438. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1) ul. Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl 2) ul. Dworskiego 98, 37-700 Przemyśl Ad. 1) Do budynku przy ul. Leszczyńskiego prowadzą 3 wejścia: boczne, tylne oraz główne. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Dla klientów placówki jest udostępnione wejście boczne, ze względu na wytyczne dotyczące koronawirusa COVID-19. Po przeciwnej stronie bocznych schodów znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Główne wejście z przyczyn przedstawionych wyżej jest tymczasowo niedostępne. Wejście tylne jest przeznaczone tylko dla pracowników placówki. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do wszystkich korytarza prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Za budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Ad. 2) Do budynku przy ul. Dworskiego prowadzą 2 wejścia: boczne oraz główne. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Dla klientów placówki udostępnione jest wejście boczne, ze względu na wytyczne dotyczące koronawirusa COVID-19. Obok bocznych schodów znajduje się winda. Główne wejście jest przeznaczone tylko dla pracowników placówki. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do wszystkich korytarza prowadzą schody. W budynku jest winda prowadząca tylko do pierwszej kondygnacji. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Na skróty