Zarządzenie Nr 9/2024

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Przemyślu

 z dnia 12 marca 2024 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.

 

 

Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2023 r., poz. 571) oraz upoważnienia Nr 99/2023 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 11 kwietnia 2023 r.

 

 

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Postanawia się przeprowadzić otwarty nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

 

§ 2

 

 1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, które spełniają następujące kryteria:
 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 2. mają przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie przyjmowania wniosków o dotację lub realizacji projektów,
 3. działają w organizacji pozarządowej lub podmiotach, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy.
 1. W skład komisji konkursowej nie mogą być powołani reprezentanci podmiotów, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu na realizację zadań lub pozostają z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
 2. Podmioty działające na terenie Miasta Przemyśla lub na rzecz mieszkańców zgłaszają kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3, Ip. pok.2/9 lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@mops.przemysl.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2024 r.

 

§ 3

 

 1. Wyboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej dokona Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.
 2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu powołuje komisję konkursową najpóźniej w dniu jej pierwszego posiedzenia.
 3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                              Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2024

                                                                              Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                              w Przemyślu

                                                                              z dnia 12 marca 2024 r.

 

 

 

 

FORMULARZ  OGŁOSZENIA

 

przedstawiciela organizacji pozarządowej do prac w komisji konkursowej na  realizację w 2024 roku Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

 

 

DANE  DOTYCZĄCE  KANDYDATA  NA  CZŁONKA  KOMISJI

Imię i nazwisko kandydata

Dane kontaktowe kandydata

( adres do korespondencji,

tel. kontaktowy, e-mail)

Funkcja pełniona w organizacji

pozarządowej/podmiocie

Nazwa organizacji pozarządowej/podmiotu

( proszę podać pełną nazwę oraz numer KRS lub

właściwego rejestru, ewidencji potwierdzającej

status prawny)

Opis doświadczenia i umiejętności

kandydata, które będą przydatne

w pracach komisji konkursowe

 

 

 

 

Oświadczenie:

 1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3, w celu związanym z realizacją konkursu ofert w Ośrodku.
 3. Oświadczam, że dane które podaję są zgodne z prawdą.
 4. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych okresie ich przetwarzania oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania i usunięcia zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL. stanowiącą załącznik do niniejszego formularza.

 

 

 

 

 

 

 

 

/............................................................../              /...................................................................../

             ( miejscowość, data)                                                  (podpis kandydata)

 

 

 

 

Pieczątka organizacji/podmiotu i czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania

organizacji pozarządowej/podmiotu z ramienia której/ego występuje kandydat

 

 

 

 


 

PDFZarządzenie Nr 9/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 12 marca 2024 r. (70,15KB)

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 9/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 12 marca 2024 r. (64,97KB)

Opublikował(a): Marcin Kucab Data publikacji: 12-03-2024 15:20

Na skróty